การบริหารจัดการองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทอู่กรุงเทพ
  รายงานประจำปี
    นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
    กฏบัตรของคณะอนุกรรมการฯ 8 คณะ (ทบทวน 29 ก.ค.57)
  นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2560
  แนวทางการปฏิบัติงานเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558
  แนวทางการพัฒนาที่ดิน
  นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  แผนวิสาหกิจปี 2559-2563
  แผนปฏิบัติการรายปี 2560 - 2563
  รายงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจำปีงบประมาณ60
     
     
     
การบริหารความเสี่ยง
  คู่มือบริหารความเสี่ยง
  Risk Map
  การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
  รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
  แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยง
  แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
     
การควบคุมภายใน
  แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
     
     
     
     
     
     
     
     
     
การบริหารจัดการสารสนเทศ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คู่มือปฏิบัติงาน
  ประชุมคณะทำงานสารสนเทศ
  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การดำเนินงานบริหารจัดการสารสนเทศ
  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2553-2557 ทบทวน
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(พ.ศ.2558-2562)
  โครงสร้างอัตรากำลัง
     
การตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สอบทานปี 2561
  กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 2561
  กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2560)
  กฏบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2559)
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (สอบทานปี 2560)
  กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2559)
  คำนิยามของการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
    กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2561)
     
     
     
     
กิจกรรมแผนกความปลอดภัย
  รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ความปลอดภัย
     
ระบบภายในองค์กร
  เว็บเมล
  แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์