กรรมการผู้จัดการ เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ผช.ผลิต
ผช.แผน
รอง อจปร.
พล.ร.อ. อนุทัย รัตรังสี
พล.ร.อ. ณะ อารีนิล
รอง จก.อร.