เกี่ยวกับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท)
เกี่ยวกับ บอท.
  ทำเนียบผู้บริหาร      ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และภารกิจ      คุณภาพและมาตรฐาน
  โครงสร้างองค์กร      คณะกรรมการ
  จริยธรรม      กฏระเบียบ
  คณะผู้บริหาร      ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ บอท.สาขา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  ประวัติ บอท. สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  โครงการที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  ติดต่อเราที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          

ทำเนียบผู้จัดการ
ทำเนียบผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุุบัน

วันดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1.พลเรือโท พระวิจิตรนาวี ก่อน พ.ศ. 2502 - 2508 ผู้จัดการ
2.พลเรือโท เทียม มกรานนท์ พ.ศ. 2510 ผู้จัดการ
3.พลเรือโท อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา 1 ตุลาคม 2511 - 30 กันยายน 2519 กรรมการผู้จัดการ
4.นาวาเอก อุทัย วงศ์สมบุญ 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2523 ผู้จัดการ
5.พลเรือตรี จรัส กล่ำสมบัติ 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2524 ผู้จัดการ
6.นาวาเอก ปรุง เปลี่ยนประสิทธิ์ 1 ตุลาคม 2524 -30 กันยายน 2528 ผู้จัดการ
7.พลเรือตรี ศิริ สุวรรณวัฒน์ 1 ตุลาคม 2528 - 30 กันยายน 2531 ผู้จัดการ
8.พลเรือตรี ขจรศักดิ์ ชวนเกษม 1 ตุลาคม 2531 - 30 กันยายน 2533 ผู้จัดการ
9.นาวาเอก วิจิตร ชุมนุมมณี 1 ตุลาคม 2533 - 30 กันยายน 2534 ผู้จัดการ
10.พลเรือโท เชี่ยว โรจนชลา 1 ตุลาคม 2534 - 16 ตุลาคม 2534 รักษาการผู้จัดการ
11.พลเรือตรี ทุนทวี กุยยกานนท์ 16 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536 กรรมการผู้จัดการ
12.พลเรือตรี สกล วุฒิวัย 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2538 กรรมการผู้จัดการ
13.พลเรือตรี ปัญญา หงษ์พญา 1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2541 กรรมการผู้จัดการ
14.นาวาเอก ประมวญ บุณยะปาน 1 ตุลาคม 2541 - กันยายน 2549 กรรมการผู้จัดการ
15.นาวาเอก ชุมพล พรหมประสิทธิ์ 16 ตุลาคม 2549 – 24 มกราคม 2554 กรรมการผู้จัดการ
16.พลเรือตรี ทวีศักดิ์ ดีรอด 1 กุมภาพันธ์ 2554 – 7 ธันวาคม 2557 กรรมการผู้จัดการ
17.นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ 8 ธันวาคม 2557 – 1 สิงหาคม 2560 กรรมการผู้จัดการ
18.พล.ร.ต. เอก สารสาส 2 กรกฏาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ