เกี่ยวกับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท)
เกี่ยวกับ บอท.
  ทำเนียบผู้บริหาร      ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และภารกิจ      คุณภาพและมาตรฐาน
  โครงสร้างองค์กร      คณะกรรมการ
  จริยธรรม      กฏระเบียบ
  คณะผู้บริหาร      ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ บอท.สาขา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  ประวัติ บอท. สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  โครงการที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  ติดต่อเราที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          

ประวัติความเป็นมาของบริษัทอู่กรุงเทพ ณ. อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ในปัจจุบันบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด สำนักงานสาขา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชได้ดำเนินการ เช่าพื้นที่บางส่วนของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ที่สัตหีบจำนวนพื้นที่ ๔๔ ไร่ ๒ งานเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ และขยายงานการสร้างเรือและการซ่อมทำเรือรวมทั้งตลาดต่างประเทศ


บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด สำนักงานสาขา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชจำกัด จะได้ดำเนินการซ่อมทำเรือต่าง ๆ ให้กองทัพเรือแล้ว ยังมีโครงการที่บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้ดำเนินการร่วมกับเอกชนหลายโครงการ

     บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจอู่เรือและอยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ บริษัทมีที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ของเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างสะพานกรุงเทพที่อยู่ด้านใต้และสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่อยู่ด้านเหนือ และห่างจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตร


     บริษัท อู่กรุงเทพฯ ได้ประกอบธุรกิจอู่เรือมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการซ่อมและต่อเรือของประเทศ เนื่องจากเป็นอู่ขนาดใหญ่อู่หนึ่งของกลุ่มอู่เรือจำนวนไม่มากที่สามารถซ่อมเรือที่มีขนาดใหญ่ได้ และบริษัทมีความสำคัญต่อกองทัพเรือมาก เนื่องจากเป็น อู่เรือสำรองสำหรับซ่อมเรือรบที่มีจำนวนมากเกินขีดความสามารถของกรม อู่ทหารเรือ

     ใน อดีต ๑๐ ปีที่ผ่านมา บริษัท อู่กรุงเทพฯ ประสบกับปัญหาได้กำไรน้อยจากธุรกิจอู่เรือ เนื่องจากที่ตั้งของบริษัท อู่กรุงเทพฯ ไม่เหมาะสมกับการทำธุรกิจ อู่เรือในปัจจุบัน เพราะลูกค้าของบริษัท อู่กรุงเทพฯ ต้องนำเรือผ่านการจราจรทางน้ำที่แน่นหนาจากปากน้ำเจ้าพระยา และต้องเสียเวลาที่สะพานกรุงเทพที่มีกำหนดเปิดเพียงสัปดาห์ละสองครั้ง เมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็ต้องรอเวลาให้สะพานกรุงเทพเปิดจึงจะนำเรือออกไปสู่อ่าว ไทยได้ ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวกับสถานที่ประกอบการของบริษัทคือ พื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทจัดเป็นพื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากทำให้ บริษัทไม่สามารถดำเนินกิจการ อู่เรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะทำให้เกิดมลพิษในลักษณะต่าง ๆ จนได้รับคำร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่รอบ ๆ อยู่เนือง ๆ ปัญหาประการที่สองที่ให้บริษัทมีกำไรน้อยคือ การมีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจที่ไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจสมัยใหม่ การมีกฎระเบียบที่คล้ายคลึงกับของทางราชการทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ ธุรกิจ

     บริษัทอู่กรุงเทพ ฯ มีเป้าหมายที่จะขยายขีดความสามารถให้สามารถซ่อมเรือสินค้าขนาดตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ เดทเวทตันขึ้นไป เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ของการซ่อมเรือในอนาคตและมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศ

     ในปัจจุบันบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้ดำเนินการ เช่าพื้นที่บางส่วนของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ที่สัตหีบ จำนวนพื้นที่ ๔๔ ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ และขยายงานการสร้างเรือและการซ่อมทำเรือ รวมทั้งตลาดต่างประเทศ