ประชุมคณะทำงานสารสนเทศ

ประชุมคณะทำงานสารสนเทศ
  ประชุมคณะทำงานสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2557
     
     
     
     
     
     
     
     

Warning: require(includes/th/itmeeting1.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4

Fatal error: require(): Failed opening required 'includes/th/itmeeting1.php' (include_path='.;C:\php\pear') in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4