เกร็ดความรู้
เรื่อง : การจัดการความรู้ ศ.นพ. พิเชษฐ์ อุดมรัตน์ บรรยายที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 15 กันยายน 2547