เกร็ดความรู้
เรื่อง : การจัดการความรู้ โดยว่าที่ น.อ.กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร กองการศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ