Bangkok Dock Company (1957)
เกี่ยวกับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท)
เกี่ยวกับ บอท.
  ทำเนียบผู้บริหาร      ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และภารกิจ      คุณภาพและมาตรฐาน
  โครงสร้างองค์กร      คณะกรรมการ
  จริยธรรม      กฏระเบียบ
  คณะผู้บริหาร      ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ บอท.สาขา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  ประวัติ บอท. สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  โครงการที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  ติดต่อเราที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          

วิสัยทัศน์และภาระกิจ
 
วิสัยทัศน์
 
"เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมอู่เรือในภูมิภาค และ บริหารจัดการยุทธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกองทัพไทย"
 
ภารกิจ
 
"ประกอบกิจการและให้บริการอู่เรือ สร้างและซ่อมเรือ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ให้บริการซ่อมสร้างและประกอบโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพาณิชย์นาวีทุกประเภทของ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชนให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล และ ให้บริการในการจัดหายุทธภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกองทัพไทย"