การบริหารจัดการองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทอู่กรุงเทพ
  รายงานประจำปี
    นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
    กฏบัตรคณะอนุกรรมการ CG และ CHR
  นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2562
  แผนวิสาหกิจปี 2561-2565
  แนวทางการพัฒนาที่ดิน
  นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  history
 
 
     
     
     
การบริหารความเสี่ยง
  คู่มือบริหารความเสี่ยง
  นโยบายบริหารความเสี่ยง
  กฏบัตรอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
 
 
 
     
การควบคุมภายใน
  แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
     
     
     
     
     
     
     
     
     
การบริหารจัดการสารสนเทศ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คู่มือปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2553-2557 ทบทวน
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(พ.ศ.2558-2562)
  โครงสร้างอัตรากำลัง
     
การตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สอบทานปี 2561
  กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2561)
  กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2561)
  กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2560)
  กฏบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2559)
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (สอบทานปี 2560)
  กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2559)
     
     
     
กิจกรรมแผนกความปลอดภัย
  รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ความปลอดภัย
     
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2561
  Honesty Intension to create moral and clearance of work management 2561
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 ได้คะแนน 83.32