การบริหารจัดการองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทอู่กรุงเทพ
  รายงานประจำปี
    นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
    กฏบัตรของคณะอนุกรรมการฯ 8 คณะ (ทบทวน 29 ก.ค.57)
  นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2560
  แนวทางการปฏิบัติงานเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558
  แนวทางการพัฒนาที่ดิน
  นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  แผนวิสาหกิจปี 2559-2563
  แผนปฏิบัติการรายปี 2560 - 2563
  รายงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจำปีงบประมาณ60
     
     
     
การบริหารความเสี่ยง
  คู่มือบริหารความเสี่ยง
  แผนบริหารความเสี่ยง
  Risk Map
  การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
  รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
  แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยง
  แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
     
การควบคุมภายใน
  แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
     
     
     
     
     
     
     
     
     
การบริหารจัดการสารสนเทศ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คู่มือปฏิบัติงาน
  ประชุมคณะทำงานสารสนเทศ
  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การดำเนินงานบริหารจัดการสารสนเทศ
  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2553-2557 ทบทวน
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(พ.ศ.2558-2562)
  โครงสร้างอัตรากำลัง
     
การตรวจสอบภายใน
  กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2560)
  กฏบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ทบทวนปี 2559)
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (สอบทานปี 2560)
  กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ทบทวนปี 2559)
  คำนิยามของการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
     
     
     
     
     
กิจกรรมแผนกความปลอดภัย
  รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ความปลอดภัย
     
ระบบภายในองค์กร
  เว็บเมล
  แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์