Corporate management
The role of public enterprises committee
  Annual Report
    นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
    กฏบัตรของคณะอนุกรรมการฯ 8 คณะ (ทบทวน 29 ก.ค.57)
  นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2560
  แนวทางการปฏิบัติงานเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558
  แนวทางการพัฒนาที่ดิน
  นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  แผนวิสาหกิจปี 2559-2563
  แผนปฏิบัติการรายปี 2560 - 2563
     
     
     
     
Risk Management
  Risk Management Guide
  Risk management plan
  Risk Map
  The Working Group on Risk Management.
  Risk Management Committee meetings.
  Operational Risk Management
  Report on the implementation of risk management.
  Questionnaire on risk management
  แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
     
Internal control
  And a crisis management plan.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Information Management
  IT Master Plan
  Manual
  Information Working Group Meeting
  Subcommittee meetings management technology.
  Implementation of Information Management
  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Human Resource Management
  แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2553-2557 ทบทวน
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(พ.ศ.2558-2562)
  โครงสร้างอัตรากำลัง
     
Internal audit
  กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2560)
  กฏบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ทบทวนปี 2559)
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (สอบทานปี 2560)
  กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ทบทวนปี 2559)
  คำนิยามของการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
     
     
     
     
     
Activities Safety Plans
  Report on compliance ACT. Security
     
ระบบภายในองค์กร
  เว็บเมล
  แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์