การบริหารจัดการองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทอู่กรุงเทพ
  รายงานประจำปี
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัท
  กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร
  นโยบายคณะกรรมการบริษัท
  แนวทางการพัฒนาที่ดิน
  นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562(ไตรมาส1)
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562(ไตรมาส2)
  รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(รอบ 6 เดือน)
  นโยบายบริษัทอู่กรุงเทพด้าน CSR
  คู่มือการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรประจำปี 2562
  แผนปฏิบัติการ 63 ฉบับทบทวน
  คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แผนกบริหารงานพัสดุ
  แผนปฏิบัติการ 63(ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)อนุมัต ิ29พ.ค63
  แผนวิสาหกิจ-ประจำปี-63-67
  รายงานผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำ ก.ย.62
  รายงานผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำ ต.ค.62
  รายงานผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำ พ.ย.62
  รายงานผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำ ธ.ค.62
  รายงานผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำ ม.ค.63
  รายงานผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำ ก.พ.63
  รายงานผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำ มี.ค.63
  รายงานสรุปผลการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รอบ 6 เดือน ปี 63
  รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5-2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
  รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6-2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
  กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2563
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562(ไตรมาส3)
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562(ไตรมาส4)
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563(ไตรมาส1)
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563(ไตรมาส2)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1-2563
  แผนปฏิบัติการ-64-ฉบับทบทวน
  แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 64-68
การบริหารความเสี่ยง
  คู่มือบริหารความเสี่ยง
  นโยบายบริหารความเสี่ยง
  กฏบัตรอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประเมิณความเสี่ยงการทุจริต62
  นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 63
 
 
 
     
การควบคุมภายใน
  แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  กฎบัตรคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน
  คู่มือคุณภาพ-ปรับปรุง-062563
     
     
     
     
     
     
     
การบริหารจัดการสารสนเทศ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คู่มือปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กฏบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2562
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง และพนักงานทดลองงาน
  การบริหารคนเก่ง และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเก่ง
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการสรรหาและเลื่อนตำแหน่ง
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
  เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ พนักงานบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
  กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปี
  ประกาศ นโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปี
  รายงานผลการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุุคคล
  แผนแม่บทอัตรากำลัง 2563-2567
  แผนปฏิบัติการแผนกทรัพยากรบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล2563-2567
  คู่มือสมรรถนะ พ.ศ.2563 2-6-63
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรฒ จริยธรรมภายในองค์กร ปี 2563
  รายงานสรุปผลการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รอบ 6 เดือน ปี 2563
  แผนปฏิบัติงานของแผนกทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
การตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สอบทานปี 2561
  กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2561)
  กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2561)
  กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2560)
  กฏบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2559)
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (สอบทานปี 2560)
  กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2559)
  คำนิยามของการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ
  กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2562)
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (สอบทานปี 2562)
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สอบทานปี 2562
     
กิจกรรมแผนกความปลอดภัย
  กฎ ข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย
  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
  แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
  กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
  คำสั่งแต่งตั้ง คปอ
  แผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ (ฉบับ พ.ศ. 2562)
  แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 63 - 67
  แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร-BCP
  กฎ ข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย 2563 (ฉบับทบทวน)
  แผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 2563 (ฉบับทบทวน)
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
  ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2561
  Honesty Intension to create moral and clearance of work management 2561
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 ได้คะแนน 83.32
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตของ บอท. ปี 63
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ปี 63
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2562
  รายงานผลการประเมิน-ITA-ปีงบประมาณ-2562
  การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อตอบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563
  มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน บอท.
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน บอท
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 1)
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 62 รอบ 12 เดือน
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 63 รอบ 6 เดือน
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน)
  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2