การบริหารจัดการองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทอู่กรุงเทพ
  รายงานประจำปี
    นโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัท
    กฏบัตรคณะอนุกรรมการ CG และ CSR
  นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
  แผนวิสาหกิจปี 2561-2565
  แนวทางการพัฒนาที่ดิน
  นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2562-2564
  แผนปฏิบัติการ 2562
  การใช้จ่ายงบประมาณ 2562
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน(ไตรมาส 1)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน(ไตรมาส 2)
  รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(รอบ 6 เดือน)
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
  นโยบายบริษัทอู่กรุงเทพด้าน CSR
     
     
     
การบริหารความเสี่ยง
  คู่มือบริหารความเสี่ยง
  นโยบายบริหารความเสี่ยง
  กฏบัตรอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประเมิณความเสี่ยงการทุจริต62
 
 
 
     
การควบคุมภายใน
  แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
     
     
     
     
     
     
     
     
     
การบริหารจัดการสารสนเทศ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คู่มือปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กฏบัตรการบริหารจัดการสารสนเทศ
  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2562
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปี
  แผนปฏิบัติงานแผนกทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
  แผนฝึกอบรมประจำปี 2562
  ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง และพนักงานทดลองงาน
  การบริหารคนเก่ง และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเก่ง
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการสรรหาและเลื่อนตำแหน่ง
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
  คู่มือพจนานุกรมเชิงสมรรถนะของกลุ่มงาน ฉบับ พ.ศ.2562
  เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ พนักงานบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
  รายงานผลการดำเนินงานแผนกทรัพยากรบุคคล 2562
  รายงานการปรับปรุงแผนฝึกอบรม 2562
     
     
การตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สอบทานปี 2561
  กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2561)
  กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2561)
  กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2560)
  กฏบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2559)
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (สอบทานปี 2560)
  กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2559)
  คำนิยามของการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ
  กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน (สอบทานปี 2562)
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (สอบทานปี 2562)
     
กิจกรรมแผนกความปลอดภัย
  กฎ ข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย
  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
  แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
  การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
  นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
  แผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานปี 2562
  กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
     
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2561
  Honesty Intension to create moral and clearance of work management 2561
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 ได้คะแนน 83.32
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องการทุจริต
  รายงานการรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต.ค.60 - ก.ย. 61
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
  รายงานการรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต.ค.61- มี.ค.62
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ตุ.ค.61 - มี.ค. 62) ประจำปีงบประมาณ 62
  รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561