เกี่ยวกับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท)
เกี่ยวกับ บอท.
  ทำเนียบผู้บริหาร      ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และภารกิจ      คุณภาพและมาตรฐาน
  โครงสร้างองค์กร      คณะกรรมการ
  จริยธรรม      กฏระเบียบ
  คณะผู้บริหาร      ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ บอท.สาขา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  ประวัติ บอท. สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  โครงการที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  ติดต่อเราที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          

คุณภาพและมาตรฐาน


      เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการตลาดมีสูง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถในการทำงาน โดยได้นำระบบ บริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในงานต่อเรือและซ่อมทำเรือ และยังให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม
      บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัดนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 มาใช้ในการบริหารงานซ่อมสร้างเรือตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2544และปัจจุบันได้ปรับปรุงเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015.