เกี่ยวกับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท)
เกี่ยวกับ บอท.
  ทำเนียบผู้บริหาร      ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และภารกิจ      คุณภาพและมาตรฐาน
  โครงสร้างองค์กร      คณะกรรมการ
  จริยธรรม      กฏระเบียบ
  คณะผู้บริหาร      ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ บอท.สาขา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  ประวัติ บอท. สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  โครงการที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  ติดต่อเราที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          

คณะผู้บริหาร
-------
กรรมการผู้จัดการ
 
นาวาตรี ชัยรัช อามะเทศา
รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
---
รองผู้จัดการเทคนิค
 
นางสาวฐิตาภรณ์ ขลังธรรมเนียม
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
.....
ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
เรือตรีประคอง หึกขุนทด
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ
 
...
ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ
นายเทพยุทธ์ เตชะศรินทร์
หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
นางสาวศรินย์นภา เหมือนแย้ม
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน