การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
  สรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2555
  แบบสรุปความเสี่ยงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2556
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Warning: require(includes/th/riskaction.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4

Fatal error: require(): Failed opening required 'includes/th/riskaction.php' (include_path='.;C:\php\pear') in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4