รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
  วาระ 4.1.5 รายงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2556
  รายงานการบริหารความเสี่่ยงไตรมาส ที่ 1-2557
  รายงานการบริหารความเสี่่ยงไตรมาส ที่ 2-2557
  ผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 3 และ 4 งป.57
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Warning: require(includes/th/riskactreport.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4

Fatal error: require(): Failed opening required 'includes/th/riskactreport.php' (include_path='.;C:\php\pear') in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4