การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
  การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำเดือน เมษายน 2556
  ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง วันที่ 9 เมษายน 2556
  ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
  ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง วันที่ 29 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง วันที่ 27 สิงหาคม 2556
  สรุปผลการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที 1/2557
  สรุปผลการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที 2/2557
  สรุปผลการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2557
  สรุปผลการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2557
     
     
     
     

Warning: require(includes/th/riskmanage.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4

Fatal error: require(): Failed opening required 'includes/th/riskmanage.php' (include_path='.;C:\php\pear') in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4