การประชุมคณะอนุกรรมบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 26 กันยายน 2556
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 26 ก.ย.2556
  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 17 มี.ค.57
  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2557
  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2557
     
     
     
     
     
     
     
     

Warning: require(includes/th/riskmanage2.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4

Fatal error: require(): Failed opening required 'includes/th/riskmanage2.php' (include_path='.;C:\php\pear') in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4