แบบสอบถาม-การบริหารความเสี่ยง

แบบสอบถาม-การบริหารความเสี่ยง
  แบบสอบถาม-การบริหารความเสี่ยง 2556
  การบริหารจัดการองค์กร-บริหารความเสี่่ยง งป.57
  เอกสารประกอบ-บริหารความเสี่ยง งป.57
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Warning: require(includes/th/riskquestion.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4

Fatal error: require(): Failed opening required 'includes/th/riskquestion.php' (include_path='.;C:\php\pear') in C:\AppServ\www\2556\footer.php on line 4