174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(662) 307-8576
(662) 211-3040

แบบจองอู่เรือ

บอท.ให้บริการอู่เรือสำหรับซ่อมสร้างเรือ โดยสามารถส่งรายละเอียดจองอู่ได้จากแบบฟอร์มนี้

แบบสอบถาม

บอท.มีแบบฟอร์มสำหรับการสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเรื่องร้องเรียน

บอท.มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม

จองห้องประชุม

บริการเช่าใช้ห้องประชุมสำนักงานรองรับการประชุม Conference
โครงการให้เช่าที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ ของ บอท.

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.) เป็นรัฐวิสากิจในกำกับของกองทัพเรือสังกัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์ที่จะให้เช่าที่ดินของ บอท. เป็นการให้เช่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 688 เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน คือ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๘๒ ตารางวา ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในเชิงพาณิชย์ โดยเอกชนสามารถนำที่ดินที่เช่าไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารขอบเขตโครงการ ข้อเสนอการเช่าที่ดิน สัญญาให้เช่าที่ดิน ตลอดจนประกาศฉบับนี้ โดยวิธีการประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดินและเงื่อนไขการเช่าที่ดิน จะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เช่าที่ดินเป็นการให้เช่าที่ดินเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขอบเขตของโครงการ

Read More

ผลงานสร้างเรือ

ดำเนินกิจการอู่เรือ สร้างเรือ อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการที่ดี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมสร้างและซ่อมเรือภายในประเทศ

งานซ่อมทำเรือ

สนับสนุนกิจการอู่เรือ สร้างและซ่อมเรือ รวมถึง การให้ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน

งานให้บริการอื่น

สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีไทยและเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่เรือไทย

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

วิสัยทัศน์ ภาระกิจ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ ในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ ประเภทยุทธปัจจัย

Watch All Videos

ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในการบริหารงาน

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม โดยให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Start NOW

Facebook Fan Page

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Pags

BDC.News
Admin.

OurCustomers