174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา,
เขตสาร กรุงเทพฯ 10120

(662) 307-8576
(662) 211-3040

Ship Building & Repairing

บอท.ออกแบบและสนับสนุนพัสดุในการสร้างเรือ และซ่อมทำเรือ

R&D Project

บอท.สนับสนุนโครงการงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

Marine Trading

บอท.มีโครงการความร่วมมือกันกับภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่อเรือ เช่น Marine Eq.Trading & Training

Land & Eq. Leasing

บอท.ให้บริการพื้นที่บริเวณท่าเรือในการตั้งวางและนำเรือเทียบท่า
Oil & Gas Thailand (OGET) 2020

Oil & Gas Thailand (OGET) 2020 ครั้งที่ 10 งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซและปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชีย ที่จัดขึ้นโดยเฉพาะที่ประเทศไทย เป็นการรวมเอาบริษัทธุรกิจน้ำมันและก๊าซทั้งกลุ่มธุรกิจขั้นต้นและขั้นปลายระดับนานาชาติเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งธุรกิจสนับสนุนอาทิ ด้านพลังงาน อุตสาหกรรมต่อเรือ เดินเรือ และอุตสาหกรรมนอก เพื่อแสดงพัฒนาการล่าสุดในอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน วันที่ : 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10.30 - 17.00 น. สถานที่ : EH 100 ไบเทค บางนา

Read More

"นาวาสถาปัตยกรรม" (Naval Architecture) จะว่าไปแล้วอาชีพผู้ออกแบบงานทั้ง 2 ประเภทนี้ก็เป็นสถาปนิกทั้งคู่ อาจเรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงอยู่บ้างน่ะครับ โดยส่วนใหญ่ยานพาหนะทางน้ำหรือเรือที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ในแม่น้ำหรือทะเล ทุกท่านเคยนึกคิดกันมั้ยว่าทำไม่ต้องมี Shape เป็นโค้ง แล้วโค้งต่างๆของเรือเขาออกแบบกันอย่างไร และทำไมเรือแต่ละลำถึงมี Shape ที่ไม่เหมือนกัน

ผลงานสร้างเรือ

ดำเนินกิจการอู่เรือ สร้างเรือ อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการที่ดี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมสร้างและซ่อมเรือภายในประเทศ

งานซ่อมทำเรือ

สนับสนุนกิจการอู่เรือ สร้างและซ่อมเรือ รวมถึง การให้ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน

งานให้บริการอื่น

สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีไทยและเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่เรือไทย

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

วิสัยทัศน์ ภาระกิจ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ ในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ ประเภทยุทธปัจจัย

Watch All Videos

ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในการบริหารงาน

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม โดยให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Start NOW

Facebook Fan Page

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Pags

BDC.News
Admin.

OurCustomers