174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(662) 307-8576
(662) 211-3040

Executives Directory

Written by Varuth Poolplob
Hits: 1907
House President and Managing Director of Bangkok Dock
From past to present.
     
  วันดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1.พลเรือโท พระวิจิตรนาวี before 1959 - 1965  Manager
2.พลเรือโท เทียม มกรานนท์ between 1966 - 1967 Manager
3.พลเรือโท อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา 1 October 1968 - 30 September 1976 Manager
4.นาวาเอก อุทัย วงศ์สมบุญ 1 October 1976 - 30 September 1980 Manager
5.พลเรือตรี จรัส กล่ำสมบัติ 1 October 1980 - 30 September 1981 Manager
6.นาวาเอก ปรุง เปลี่ยนประสิทธิ์ 1 October 1981 - 30 September 1985 Manager
7.พลเรือตรี ศิริ สุวรรณวัฒน์ 1 October 1985 - 30 September 1988 Manager
8.พลเรือตรี ขจรศักดิ์ ชวนเกษม 1 October 1988 - 30 September 1990 Manager
9.นาวาเอก วิจิตร ชุมนุมมณี 1 October 1990 - 30 September 1991 Manager
10.พลเรือโท เชี่ยว โรจนชลา 1 October 1991 - 16 October 1991 Acting Manager
11.พลเรือตรี ทุนทวี กุยยกานนท์ 16 October 1991 - 30 September 1993 Managing Director
12.พลเรือตรี สกล วุฒิวัย 1 October 1993 - 30 September 1995 Managing Director
13.พลเรือตรี ปัญญา หงษ์พญา 1 October 1995 - 30 September 1998 Managing Director
14.นาวาเอก ประมวญ บุณยะปาน 1 October 1998 - September 2006 Managing Director
15.นาวาเอก ชุมพล พรหมประสิทธิ์ 16 October 2006 - 24 January 2011 Managing Director
16.พลเรือตรี ทวีศักดิ์ ดีรอด 1 February 2011 - 7 December 2014 Managing Director
17.นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ 8 December 2014 - 1 August 2017 Managing Director
18.พล.ร.ต. เอก สารสาส 2 July 2018 - Present Managing Director
Category: