174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(662) 307-8576
(662) 211-3040

Written by Varuth Poolplob
Category:
เบอร์ติดต่อภายใน
 

 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นาวาตรีชัยรัช อามะเทศา กรรมการผู้จัดการ 02-3078576 ต่อ 0
นาวาเอกปริศฏางค์ กาศขุนทด รอง.ผจก.การตลาด 02-3078576 ต่อ 113
เรือตรีประคอง หึกขุนทด รอง.ผจก.เทคนิค 02-3078576 ต่อ 127
นางสาวชลาลัย ดอกคำ ผอ.กองแผนงานการเงินและงบประมาณ 02-3078576 ต่อ 119
นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวงศ์ รก.ผอ.กองบริหารทรัพยากร 02-3078576 ต่อ 107
นายเวช วิภาตกนก ผอ.กองธุรกิจและการตลาด 02-3078576 ต่อ 113
พันจ่าเอกสถาพร แก้วประเสริฐ ผอ.กองปฏิบัติการ 063-2277733
นางสาวศรินย์นภา เหมือนแย้ม หน.หน่วยงานตรวจสอบภายใน 02-3078576 ต่อ 117
นายธนวัฒน์  ศิริเสถียร หน.หน่วยงานประกันคุณภาพ 02-3078576 ต่อ 127
นายตุล รอบรู้ หน.แผนกแผนงานและงบประมาณ 02-3078576 ต่อ 118
นางดารกัญ เตวรานนท์ รก.หน.แผนกทรัพยากรบุคคล 02-3078576 ต่อ 108
นางสาววิรังรอง ศิริสาคร หน.แผนกธุรการ 02-3078576 ต่อ 0
นายสุพีรุตม์ ชีพชล หน.แผนกการตลาด 02-3078576 ต่อ 105
นายวรุจภ์ พูลพลบ หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-3078576 ต่อ 115
นายมณู  สุคนธเวศ หน.แผนกแผนงานและประมาณการ 02-3078576 ต่อ 113
นายอนุสรณ์  วิมานบรรพต รก.หน.แผนกความปลอดภัย  02-3078576 ต่อ 127