174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(662) 307-8576
(662) 211-3040

Ship Building & Repairing

บอท.ออกแบบและสนับสนุนพัสดุในการสร้างเรือ และซ่อมทำเรือ

R&D Project

บอท.สนับสนุนโครงการงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

Marine Trading

บอท.มีโครงการความร่วมมือกันกับภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่อเรือ เช่น Marine Eq.Trading & Training

Land & Eq. Leasing

บอท.ให้บริการพื้นที่บริเวณท่าเรือในการตั้งวางและนำเรือเทียบท่า
ลวดเชื่อม (Welding Consumable)

ลวดเชื่อม (Welding Consumable) ที่จะใช้สำหรับงานต่อเรือและซ่อมเรือ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีตราอักษร LR, ABS, BV, NK, DNV-GL ประทับอยู่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ของลวดเชื่อม ซึ่งตัวอักษรย่อเหล่านี้คือตัวย่อของสถาบันจัดชั้นเรือครับ ถ้าหากท่านได้เห็นตราอักษรดังกล่าว มั่นใจได้เลยว่าลวดเชื่อมเหล่านี้สามารถเอาไปเชื่อมกับงานประเภทโครงสร้างลอยน้ำอาทิเช่น เรือ, Barge รวมไปถึงงาน Offshore structure ครับ

Read More

ผลงานสร้างเรือ

ดำเนินกิจการอู่เรือ สร้างเรือ อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการที่ดี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมสร้างและซ่อมเรือภายในประเทศ

งานซ่อมทำเรือ

สนับสนุนกิจการอู่เรือ สร้างและซ่อมเรือ รวมถึง การให้ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน

งานให้บริการอื่น

สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีไทยและเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่เรือไทย

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

วิสัยทัศน์ ภาระกิจ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ ในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ ประเภทยุทธปัจจัย

Watch All Videos

ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในการบริหารงาน

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม โดยให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Start NOW

Facebook Fan Page

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Pags

BDC.News
Admin.

OurCustomers