174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(662) 307-8576
(662) 211-3040

เบอร์ติดต่อภายใน

เขียนโดย Varuth Poolplob
ฮิต: 3055
เบอร์ติดต่อภายใน
 

 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นาวาตรีชัยรัช อามะเทศา กรรมการผู้จัดการ 02-3078576 ต่อ 0
นาวาเอกศุภกรณ นาคอาจหาญ รอง.ผจก.บริหาร 02-3078576 ต่อ 0
นาวาเอกปริศฏางค์ กาศขุนทด รอง.ผจก.การตลาด 02-3078576 ต่อ 113
นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวงศ์ ผอ.กองบริหารทรัพยากร 02-3078576 ต่อ 107
นางสาวชลาลัย ดอกคำ ผอ.กองแผนงานการเงินและงบประมาณ 02-3078576 ต่อ 119
นายเวช วิภาตกนก ผอ.กองธุรกิจและการตลาด 02-3078576 ต่อ 113
พันจ่าเอกสถาพร แก้วประเสริฐ ผอ.กองปฏิบัติการ 063-2277733
นางสาวศรินย์นภา เหมือนแย้ม หน.หน่วยงานตรวจสอบภายใน 02-3078576 ต่อ 117
นายทวิปพันธุ์  มูลิกพันธ์ุ รก.หน.หน่วยงานประกันคุณภาพ 063-2277733
นายอนุสรณ์  วิมานบรรพต รก.หน.แผนกความปลอดภัย 02-3078576 ต่อ 127
นางสาววิรังรอง ศิริสาคร หน.แผนกธุรการ 02-3078576 ต่อ 0
นายรณกร นพสุวรรณกร หน.แผนกทรัพยากรบุคคล 02-3078576 ต่อ 108
นางสาววรัญญา เตียงตระการสุข รก.หน.แผนกบริหารงานพัสดุ 02-3078576 ต่อ 107
นางสาวสุวาพร วีระวงศ์ รก.หน.แผนกบัญชี และการเงิน 02-3078576 ต่อ 119
นายตุล รอบรู้ หน.แผนกแผนงานและงบประมาณ 02-3078576 ต่อ 118
นายสุพีรุตม์ ชีพชล หน.แผนกการตลาด 02-3078576 ต่อ 105
นายมณู  สุคนธเวศ หน.แผนกแผนงานและประมาณการ 02-3078576 ต่อ 113
นายวรุจภ์ พูลพลบ หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-3078576 ต่อ 115
หมวด: