174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(662) 307-8576
(662) 211-3040

ประวัติความเป็นมา

เขียนโดย Varuth Poolplob
ฮิต: 3825

ประวัติความเป็นมา

    บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอู่เรือ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีประวัติความเป็นมาสรุปได้ดังนี้
    บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เดิมชื่อ "บริษัท บางกอกด๊อก จำกัด" ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2408 โดยชาวอังกฤษ ชื่อ กัปตันบุช หรือ พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กัปตันบุช อู่กรุงเทพ

     พ.ศ. 2484 ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ทำให้พื้นที่บริเวณอู่และพื้นที่ใกล้เคียงถูกระเบิดทำลายเสียหาย และ กองทหารญี่ปุ่นได้เข้ายึดและควบคุมกิจการจนกระทั่งสงครามยุติลง ทางกองทัพเรือไทยเห็นว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากอู่แห้งนี้ได้ จึงได้เข้าซื้อหุ้นจากชาวอังกฤษจำนวนหนึ่ง พร้อมกับเข้าร่วมดำเนินกิจการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
     พ.ศ. 2486 บริษัท บางกอกด๊อก จำกัด ได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2486 ทะเบียนเลขที่ 812 มีทุนจดทะเบียนเดิม 10,671,100.- บาท
     พ.ศ. 2500 กองทัพเรือได้ซื้อหุ้นทั้งหมด และ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อของบริษัทใหม่จาก บริษัท บางกอกด๊อก จำกัด เป็น บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษว่า Bangkok Dock Co., Ltd เป็น Bangkok Dock Company (1957) Limited เมื่อ 15 พ.ย. 2500
     พ.ศ. 2521 หุ้นของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ทั้งหมด ได้รับอนุมัติให้โอนให้กับทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ตามมติ ครม. ในปี พ.ศ.2522 กองทัพเรือได้โอนหุ้นให้กระทรวงการคลัง รวม 106,701 หุ้น และ มีหุ้นที่ยืมถือ (โอนให้คณะกรรมการบริหาร) รวม 10 หุ้น รวมทั้ง กระทรวงการคลังได้มอบอำนาจในการควบคุมนโยบาย และ การบริหารงาน ให้กองทัพเรือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
     พ.ศ. 2526 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจตามนโยบายพิเศษของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประเภทยุทธปัจจัย (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น สาขาอุตสาหกรรม) อยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ดำเนินกิจการในรูปแบบพาณิชยกรรม (กระทรวงกลาโหม มอบอำนาจในการควบคุม นโยบาย และ การบริหารงาน ให้แก่กองทัพเรือ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 389/29 ลงวันที่ 2 พ.ค.29)
     พ.ศ.2532 กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด สามารถเพิ่มทุนบริษัทได้ โดยให้รวมทุนจดทะเบียนเดิม 10,670,100.- บาท กับ เงินโอนจากกำไรสะสมที่มีอยู่ 89,328,900.- บาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 100,000,000.-บาท หรือ คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 1,000,000 หุ้น (หุ้นละ 100 บาท) โดยแบ่งการถือหุ้นเป็น 2 ส่วน คือ กระทรวงการคลังถือหุ้นรวม 999,990 หุ้น และ คณะกรรมการฯ ยืมถือ 10 หุ้น รวมทั้ง ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อ 17 พ.ค.32 ทะเบียนเลขที่ 0105486000315
     พ.ศ.2555 บริษัทฯ เปิดสถานประกอบกิจการสถานที่ใหม่ (สาขา) ในพื้นที่เช่าจากราชพัสดุระหว่างอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช และ การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
หมวด: