174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(662) 307-8576
(662) 211-3040

ทำเนียบผู้บริหาร

เขียนโดย Varuth Poolplob
ฮิต: 2013

 

ทำเนียบผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุุบัน

 

  วันดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1.พลเรือโท พระวิจิตรนาวี ก่อน พ.ศ. 2502 - 2508 ผู้จัดการ
2.พลเรือโท เทียม มกรานนท์ พ.ศ. 2510 ผู้จัดการ
3.พลเรือโท อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา 1 ตุลาคม 2511 - 30 กันยายน 2519 ผู้จัดการ
4.นาวาเอก อุทัย วงศ์สมบุญ 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2523 ผู้จัดการ
5.พลเรือตรี จรัส กล่ำสมบัติ 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2524 ผู้จัดการ
6.นาวาเอก ปรุง เปลี่ยนประสิทธิ์ 1 ตุลาคม 2524 -30 กันยายน 2528 ผู้จัดการ
7.พลเรือตรี ศิริ สุวรรณวัฒน์ 1 ตุลาคม 2528 - 30 กันยายน 2531 ผู้จัดการ
8.พลเรือตรี ขจรศักดิ์ ชวนเกษม 1 ตุลาคม 2531 - 30 กันยายน 2533 ผู้จัดการ
9.นาวาเอก วิจิตร ชุมนุมมณี 1 ตุลาคม 2533 - 30 กันยายน 2534 ผู้จัดการ
10.พลเรือโท เชี่ยว โรจนชลา 1 ตุลาคม 2534 - 16 ตุลาคม 2534 รักษาการผู้จัดการ
11.พลเรือตรี ทุนทวี กุยยกานนท์ 16 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536 กรรมการผู้จัดการ
12.พลเรือตรี สกล วุฒิวัย 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2538 กรรมการผู้จัดการ
13.พลเรือตรี ปัญญา หงษ์พญา 1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2541 กรรมการผู้จัดการ
14.นาวาเอก ประมวญ บุณยะปาน 1 ตุลาคม 2541 - กันยายน 2549 กรรมการผู้จัดการ
15.นาวาเอก ชุมพล พรหมประสิทธิ์ 16 ตุลาคม 2549 – 24 มกราคม 2554 กรรมการผู้จัดการ
16.พลเรือตรี ทวีศักดิ์ ดีรอด 1 กุมภาพันธ์ 2554 – 7 ธันวาคม 2557 กรรมการผู้จัดการ
17.นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ 8 ธันวาคม 2557 – 1 สิงหาคม 2560 กรรมการผู้จัดการ
18.พล.ร.ต. เอก สารสาส 2 กรกฏาคม 2561 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการผู้จัดการ
19.นาวาตรี ชัยรัช อามะเทศา 22 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
หมวด: